Jesu kirke ble gjenopprettet

I 1820 kalte Gud og Jesus en ny profet til å gjenopprette den sanne kirke. Han het Joseph Smith.

Joseph Smith vokste opp som en enkel bondegutt i Palmyra i New York. Mange kirker og predikanter konkurrerte om konvertitter i området. Joseph var forvirret med hensyn til hvilken kirke han skulle slutte seg til fordi de alle underviste forskjellige ting. Han kom over et vers i Bibelen hvor det står at vi kan spørre Gud hvis vi har et spørsmål, og han vil svare.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå

Joseph bestemte seg for å be. Han gikk til et usjenert sted i skogen og knelte ned og spurte ydmykt Gud i bønn hvilken kirke han skulle slutte seg til. Gud og Jesus kom til ham i et syn. Senere beskrev Joseph denne hellige opplevelsen:

“Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg … Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!” (Joseph Smith – Historie 1:16‒17).

Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus ba Joseph om ikke å slutte seg til noen av de eksisterende kirkesamfunnene. De sa at gjennom ham ville Jesus til slutt gjenopprette sin opprinnelige kirke. Joseph Smith skulle bli profet, akkurat som Bibelens profeter i gammel tid. Etter hvert fikk han den viktige prestedømsmyndigheten som hadde gått tapt, og med den, myndighet til å døpe, helbrede de syke og kalle apostler og andre ledere. Den gjenopprettede kirke ble offisielt organisert 6. april 1830.

Mormons boks rolle i gjenopprettelsen av Jesu kirke

Da Jesus gjenopprettet sin kirke, frembragte han en oldtidsopptegnelse som ble oversatt av Joseph Smith. Den er kjent som Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus. Den både støtter og forklarer Bibelen, og sørger for at Jesu Kristi læresetninger forblir rene og korrekte. Du kan få visshet om at Mormons bok, i likhet med Bibelen, er Guds ord ved å lese den og be om å få vite om den er sann. Hvis Gud svarer at den er sann, vil du vite at Joseph Smith var en profet og at du har funnet Jesu sanne kirke.

Lær om Jesu Kristi gjenopprettede kirke
Møt misjonærer

Jesus Kristus leder sin kirke i dag

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi gjenopprettede kirke. Jesus står som overhode for sin kirke og veileder oss aktivt til Gud gjennom en profet i vår tid.

Kom og tilbe Frelseren Jesus Kristus sammen med oss! Du vil bli velsignet ved å studere hans læresetninger i de hellige Skriftene og lytte til hva han har sagt til profeter og apostler i vår tid. Du vil føle Guds kjærlighet når du deltar i tjeneste for andre i Herrens kirke.

Enhver er velkommen i kirken
Finn et møtehus nær deg

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Det finnes et økende antall mennesker som avviser tanken på organisert religion og foretrekker å være åndelige på sin egen måte og prøve å leve et godt liv. Men mennesker trenger både organisert religion og individuell åndelighet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gir den struktur og prestedømsmyndighet som er nødvendig for å oppfylle alle Guds bud innbefattet dåp og deltagelse i nadverden. Du burde gå i kirken på søndager og også gjøre en innsats for å være åndelig og tjene andre gjennom uken.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble offisielt organisert i Fayette, New York i 1830. Den første presidenten for Kirken var Joseph Smith. Han så Jesus Kristus og Gud Faderen i et syn, og ble kalt som profet for å gjenopprette Jesu Kristi Kirke. Han mottok Guds prestedømme, oversatte Mormons bok og sendte misjonærer til å forkynne evangeliet over hele Nord-Amerika og til andre verdensdeler.

Kirkens hovedkvarter flyttet til Ohio, Missouri og Illinois for å unnslippe forfølgelse og finne et sted der medlemmene kunne samles. På grunn av mistenksomhet og lokale politiske konflikter, ble profeten Joseph Smith ulovlig satt i fengsel i 1844 og drept av en pøbelgjeng.

Brigham Young ble Kirkens neste president. Han ledet de hellige over slettene i USA i tildekkede vogner til Utahs Rocky Mountains. Siden den gang har Kirken vokst dramatisk over hele verden. I dag finnes det 16 millioner medlemmer spredt over 170 land over hele verden.

Det første trinnet er å møte misjonærene. De vil undervise deg om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges grunnleggende tro og levemåte. De kan også besvare dine spørsmål om Kirken og la deg få vite hva som blir forventet av dens medlemmer.

Du burde også begynne å komme til gudstjenester. Du vil finne glede i å tilhøre et samfunn av mennesker som bryr seg om hverandre og som strever for å følge Jesu Kristi eksempel.

Når du er klar til å slutte deg til Kirken, kan du velge å bli døpt og bli et offisielt medlem. Du kan bli døpt enten av misjonærer eller av noen du har blitt kjent med i kirken.

På samme måte som Bibelen, har Mormons bok mange forfattere. Den er en samling av dagbøker og historier som er overlevert fra en skriver til en annen over en periode på omtrent 1000 år. Den første forfatteren er profeten Nephi, som forlot Jerusalem sammen med sin familie i år 600 f.Kr. og dro til Amerika. Nephi overleverte opptegnelsen til sin yngre bror, som deretter ga den til sin sønn. Hver forfatter ga alltid opptegnelsen til noen de stolte på. Mormon var navnet på den profeten som satte sammen alt som var skrevet til én bok. Derfor kalles den Mormons bok.

I 1823 ble Joseph Smith ledet til disse gamle opptegnelsene, og han oversatte dem ved Guds kraft.