Hvordan kan Bibelen bidra til å styrke familien min

Familien står sentralt i Guds plan for sine barns lykke og fremgang. Bibelen lærer oss at Gud innførte familier helt fra begynnelsen av, og viser oss mange eksempler på sterke familier. Den lærer oss også hvordan vi kan ha en kjærlig og lykkelig familie.

Familier i Bibelen

Den første familien: Adam og Eva

De aller første menneskene på jorden dannet en familie. Fra begynnelsen av har Gud velsignet og oppfordret til familier, idet han befalte Adam og Eva å være “fruktbare og bli mange [og fylle] jorden” (1 Mosebok 1:28). Adam og Evas eksempel viser oss at familier er av Gud.

Andre familier i Bibelen

Noen velkjente eksempler på familier i Bibelen finnes tidlig i Det gamle testamente. Abraham, Isak og Jakob fulgte alle Guds befaling om å gifte seg og få barn. Abraham gikk langt for å beskytte sin hustru Sara (se 1 Mosebok 12), og utøvde tro til endelig å nyte de velsignelser som fulgte med å få sin sønn Isak (se 1 Mosebok 21). Under Herrens ledelse reiste Abrahams tjener langt for å finne Rebekka, en rettferdig kvinne, som skulle bli Isaks hustru (se 1 Mosebok 24). Og Isaks sønn Jakob arbeidet i mange år for å kunne gifte seg og stifte sin egen familie, som ble Israels hus (se 1 Mosebok 29–30).

Ta med familien til kirken
Finn et møtehus nær deg

Jesu Kristi råd om familien

Jesus Kristus underviste om ekteskap

Jesus Kristus forkynte at ekteskapet er hellig og avgjørende for Guds plan: “Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille” (Markus 10:6‒9).

Jesus Kristus underviste ved eksempel

Jesus brydde seg om familien sin. Gjennom hele Det nye testamente lærer vi hvordan Jesus Kristus viste kjærlighet til sine familiemedlemmer, spesielt sin mor Maria. Til og med da han led på korset, viste Jesus Kristus omtanke for sin mor: “Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn! Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg” (Johannes 19:26‒27).

Andre læresetninger i Bibelen om familiens betydning

De ti bud

Et av de ti bud som ble gitt til Moses i Det gamle testamente, handler direkte om forholdet mellom foreldre og barn: “Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg” (2 Mosebok 20:12).

Salomos ordspråk

Salomos ordspråk inneholder også forskjellige læresetninger som gjelder spesielt for familien: “En klok sønn hører på sin fars tilrettevisning, men en spotter hører ikke på irettesettelse … En god mann etterlater arv til barnebarn, men synderens gods er gjemt til den rettferdige” (Salomos ordspråk 13:1, 22). “Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning, er klok […] En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor” (Salomos ordspråk 15:5, 20).

Paulus’ læresetninger

Apostelen Paulus talte ofte om familieforhold. Han sa: “Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett. Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til ‒ for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning” (Efeserne 6:1‒4).

Hvordan finne glede som familie

Lær dine barn å følge Jesus Kristus

Gud lover velsignelser for dine barn når de kjenner og adlyder evangeliets sannheter: “Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone” (Salmene 132:12).

Studer Skriftene ofte som familie

Les Bibelen sammen som familie for å finne større innsikt om familien og livet. Bibelen lærer oss: “Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus” (5 Mosebok 6:6–7).

Tjen dine familiemedlemmer

Jesus Kristus underviste at det å tjene andre er det samme som å tjene ham: “Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg” (Matteus 25:40). Å tjene dine familiemedlemmer kan hjelpe deg å bli mer lik Jesus Kristus og øke kjærligheten i ditt hjem.