Familien står sentralt i Guds plan

Gud gjorde det ganske klart at familier er viktige da han skapte Adam og Eva. Bibelen kaller dem “Adam og hans hustru” (1 Mosebok 2:25), og den første befalingen Gud ga dem, var at de skulle få barn (se 1 Mosebok 1:28).

Hva er hensikten med en familie?

Familier er en guddommelig del av Guds plan. Den er den grunnleggende byggeklossen i sterke samfunn. Det er i familien vi kan føle kjærlighet og lære å elske andre. Livet er krevende, og vi trenger mennesker vi kan støtte oss til. Hjemmet er et trygt tilfluktssted hvor vi kan få råd, støtte, klemmer og, når det er nødvendig, sjokoladekjeks.

Ta hele familien med til kirken
Alle er velkommen
Finn et møtehus

Gud er vår himmelske Fader

Familien vår her på jorden er organisert som vår familie i himmelen. På samme måte som vi kan gå til våre foreldre for å få råd, er vår himmelske Fader alltid der for å hjelpe oss. Når vi ber, lytter han, og han svarer.

Gud elsker deg så høyt. Tenk på foreldres kjærlighet til barnet sitt. De elsker dette barnet uansett, også når barnet gjør feil. Denne kjærligheten er bare et glimt av den kjærligheten vår himmelske Fader har til oss.

Familien – en erklæring til verden

I 1995 utga Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en offisiell uttalelse om hvor viktig familien er. Dokumentet forklarer fedre og mødres ansvarsoppgaver og tar opp viktige emner som ekteskap, kjønn, barneoppdragelse og sex.

Utdrag fra Familien – en erklæring til verden

Ekteskap

“Ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud.”

Evige familier

“Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet etter døden.”

Seksualitet

“Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru.”

Foreldrerollen

“Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, og til å lære dem å elske og tjene hverandre.”

Troskap i ekteskapet

“Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap.”

Ansvarsoppgaver i ekteskapet

“Fedre og mødre er forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere.”

Ansvarlighet overfor Gud

“Vi advarer og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar overfor Gud.”

Styrke familien

“Vi ber inntrengende ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet.”

Hvordan kan jeg styrke familien min?
Gratis bibelstudium