Bibelens profetier

Gud kaller profeter til å undervise i hans bud, advare mot synd og profetere om fremtidige hendelser. Bibelen forteller om mange profetier som allerede har blitt oppfylt, så vel som mange som ennå ikke har funnet sted. Mange profetier i Bibelen dreier seg om Jesus Kristus, hans liv og hans rolle i hele menneskehetens fremtid.

Hvorfor kaller Gud profeter?

Bibelen lærer oss: “For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene” (Amos 3:7). Dette har vært hans mønster fra begynnelsen: “Han [har] fra gammel tid av … talt ved sine hellige profeters munn” (Lukas 1:70). Fordi Gud ønsker at hans barn skal lære, vokse og ha fremgang, gir han advarsler, åpenbaringer og instruksjoner gjennom sine profeter.

Profeter kan forutsi viktige hendelser for å advare folket. Å gi akt på profetenes ord kan hjelpe oss å være forberedt på det som skal komme. Når vi ser bestemte profetier gå i oppfyllelse, kan det også hjelpe oss å styrke vår tro på Guds ord. I Bibelen leser vi om mange profetier som har blitt oppfylt i historien, så vel som åpenbaringer om hendelser som ennå skal komme.

Skriftene lærer oss at Herren kaller profeter “for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning [og] til oppbyggelse av Kristi legeme” (Efeserne 4:12). Profeter underviser oss og minner oss om hvordan vi kan bli bedre og til slutt lykkeligere.

Gud fortsetter å vise sin kjærlighet til oss ved å sende oss budskapene vi trenger akkurat nå. Levende profeter mottar åpenbaring fra Gud og gir instruksjoner og råd til alle mennesker i dag. I de senere år har profeter og apostler i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gitt råd om å være forberedt på vanskelige tider som kan komme, økonomisk klokskap, viktigheten av utdannelse, ekteskap og familieforhold, og å finne og bevare troen under personlige prøvelser.

Hva ble profetert om Jesus?

Lenge før Jesu fødsel forutsa oldtidens profeter mange hendelser knyttet til hans rolle og misjon. Disse profetiene ble gitt slik at folk kunne gjenkjenne Jesus da han kom, og ha tro på ham som sin Frelser. Jesaja i Det gamle testamente skrev om Jesus 700 år før hans fødsel: “Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel” (Jesaja 7:14). Han erklærte videre: “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste” (Jesaja 9:6).

Andre profeter i Det gamle testamente forutsa Jesu liv i bemerkelsesverdig detalj. Mika visste at Frelseren ville bli født i Betlehem (se Mika 5:2). Hosea omtalte tiden Jesus ville tilbringe i Egypt som barn (se Hosea 11:1). Salmenes bok nevner at Jesus ville tale i lignelser og ville bli avvist av sitt eget folk (se Salmene 69:8; 78:2). En annen av Jesajas vakre profetier handlet om Jesu rolle og offer: “Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret … Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom” (Jesaja 53:4‒5).

Alle Guds profeter har vitnet om Jesus. Profeter i Det gamle testamente beskrev hendelser som ville finne sted mange hundre år senere. Jesaja forutsa at Jesus ville bli spottet, spyttet på og slått (se Jesaja 50:6). Profeten Sakarja visste at han ville bli korsfestet og likevel be for sine fiender (se Sakarja 12:10). Det viktigste er imidlertid at profeter over hele Bibelen forkynte Guds budskap om at Jesus Kristus ville stå opp fra de døde (se Jesaja 25:8), og at vi, på grunn av ham, også vil oppstå (se Jesaja 26:19; Job 19:26).

Vet du om noen av Bibelens profetier som allerede er oppfylt?

Moses advarte farao og sa at med mindre israelittene ble frigjort, ville egypterne bli plaget med sykdom, pest og til slutt sine førstefødte sønners død (se 2 Mosebok 7–12). Hver av disse profetiene gikk i oppfyllelse. Farao befalte Moses å forlate Egypt sammen med israelittene, og Moses skilte Rødehavet slik at de kunne flykte i sikkerhet.

Profeten Jeremia i Det gamle testamente forutsa Jerusalems ødeleggelse (se Jeremia 25:2, 9–11). Historien forteller at babylonerne virkelig ødela Jerusalem i 587 f.Kr. Profeten Lehi i Mormons bok varslet også folk om Jerusalems forestående ødeleggelse. På grunn av denne åpenbaringen han mottok fra Gud, flyktet Lehi og hans familie fra Jerusalem. Historien om ham og hans familie er nedtegnet i Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus.

Et frafall er en periode hvor Guds myndighet ikke finnes på jorden. Etter at Jesus sto opp fra de døde og fór opp til himmelen, visste hans disipler at han en dag ville komme tilbake slik han hadde sagt. Apostelen Paulus forkynte imidlertid at Kirken som Jesus opprettet, ville falle fra før Kristus kom igjen: “La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme” (2 Tessalonikerbrev 2:3). Dette frafallet skjedde i århundrene etter at Jesu opprinnelige apostler, som hadde prestedømmets myndighet, døde eller ble drept.

Selv om Gud visste at hans prestedømsmyndighet, profeter og fylden av Jesu Kristi evangelium ville bli borte fra jorden en stund, lovet han også at de en dag ville bli gjengitt. Peter i Det nye testamente lovet at i de siste dager ville det komme “de tider da alt … blir gjenopprettet” (Apostlenes gjerninger 3:21). Denne gjengivelsen av Jesu evangelium begynte i 1820, da Gud kalte profeten Joseph Smith og gjenopprettet sin prestedømsmyndighet på jorden. Siden Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert i 1830, har den blitt ledet av en levende profet.

Profeten Esekiel åpenbarte at det Judas etterkommere skrev (Bibelen) og det Josefs etterkommere skrev (Mormons bok), en dag ville komme sammen for å forene hans folk i rettferdighet. “Og du, menneskesønn! Ta deg en stav og skriv på den: For Juda og for Israels barn, hans medbrødre! Og ta deg en annen stav og skriv på den: For Josef ‒ en stav for Efra’im og hele Israels hus, hans medbrødre! Og sett dem sammen, den ene til den andre, til én stav, så de blir til ett i din hånd” (se Esekiel 37:16–17). Både Bibelen og Mormons bok lærer oss om Gud og Jesus Kristus og hvordan vi kan vende tilbake for å bo hos dem.

Hva er noen av Bibelens profetier som ikke har blitt oppfylt ennå?

Selv om opprettelsen av Kristi rike på jorden har begynt, er den ikke ferdig ennå. Daniel i Det gamle testamente profeterte at Guds rike ville vokse til det “fylte hele jorden”, og at det skal “stå fast i evighet” (Daniel 2:35, 44). Jesus selv profeterte at “dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden” (Matteus 24:14). For å oppfylle denne profetien og bringe evangeliet til hele verden kaller Herren misjonærer.

Herren advarte Israels folk gjennom Moses og sa at hvis de ikke ville gi akt på hans ord, ville han “[spre dem] blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre” (5 Mosebok 28:64). Men Gud lovet også: “Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til” (Jeremia 23:3). Gud samler sine barn med hjelp av Kirkens medlemmer og misjonærer som lærer dem sannheter om Guds plan. Når folk blir døpt inn i Kristi kirke, blir de en del av Israels hus og blir innsamlet i åndelig forstand.

Gud sendte engler til Kristi opprinnelige apostler for å erklære: “Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen” (Apostlenes gjerninger 1:11). Frelseren vil en dag komme igjen i kraft og herlighet for å gjøre krav på sitt rike og dømme alle mennesker. Denne dagen er kjent som det annet komme. Profeter har talt om den fra begynnelsen av. I Det gamle testamente profeterte Sakarja at på den dag “skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett” (Sakarja 14:9).

Det nøyaktige tidspunktet for Jesu komme er ukjent. Jesus sa: “Den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far” (Matteus 24:36). Men vi vet gjennom profeter at Jesu gjenkomst vil markere kulminasjonen av Guds plan, og vil være vidunderlig for dem som har ventet på ham. “Hvert kne [skal] bøye seg … og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære” (Filipperne 2:10‒11). Da vil Herren “tørke tårene av alle ansikter” (Jesaja 25:8), og de rettferdige skal nyte sin evige belønning.

Hvordan gjelder disse profetiene for meg i dag?
Gratis bibelstudium