Følg Jesus Kristus

Kirken er et tilfluktssted fra dagliglivets kaos, en tid for å fokusere på å tilbe Gud og vise omsorg for vår neste.

...
Se hva som er mulig på grunn av ham
2:45

Jesus er Guds Sønn

Vår himmelske Fader sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til å lide for syndene til alle dem som skulle leve på denne jorden slik at vi kunne få tilgivelse. Dette offeret på våre vegne var mulig på grunn av Jesu guddommelighet og hans fullkomne liv.

Jesus var en mesterlærer og alles tjener, men har var fra begynnelsen mer enn det. Da han spurte apostelen Peter: “Hvem sier dere at jeg er?” svarte Peter: “Du er Messias, den levende Guds Sønn” (Matteus 16:15–16).

Jesus ga oss det fullkomne eksempel å følge

Jesus levde et fullkomment liv for å vise oss veien tilbake til vår himmelske Fader. Selv om han aldri syndet, ble Jesus fortsatt døpt for å vise sin lydighet mot Gud og undervise oss om at dåpen er nødvendig for alle.

Finn ut hvordan du kan bli døpt
Møt misjonærene

Jesus er også det fullkomne eksempelet på kjærlighet. I sitt liv på jorden så han til de fattige, han helbredet de blinde (se Johannes 9:1–7), han tok imot små barn (se Matteus 19:13–14) og han tilga til og med dem som korsfestet ham. Hans kjærlighet er uendelig og tilgjengelig til enhver som trenger den.

Jesus underviste oss om hvordan vi skulle leve og hvordan vi skulle behandle andre

Da Jesus var bare 12 år gammel, ble han funnet mens han underviste de lærde i tempelet (se Lukas 2:46). De var forbløffet over at han kunne så mye. Jesus ble den største læreren som noen gang har levd. Han brukte ofte lignelser, eller historier, for å undervise viktige leksjoner. Disse lignelsene handlet om hverdagslige mennesker og situasjoner, noe som gjorde at de var enkle å forstå. Hans historier rører oss fremdeles og motiverer oss til å følge ham og tjene andre i vår tid.

Jesu Kristi læresetninger

Arbeiderne i vingården

Jesus underviste at alle trofaste vil motta en tilsvarende belønning i himmelen, uansett hvor lenge den enkelte har vært trofast (se Matteus 20:1–16).

Den ubarmhjertige tjener

Jesus underviste oss i en viktig lærdom om tilgivelse ved å spørre: “Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?” (Matteus 18:33)

Den barmhjertige samaritan

Jesus sa at vi skulle elske vår neste. Lignelsen om den barmhjertige samaritan lærer oss at vår neste kan være hvem som helst, også fremmede eller fiender (se Lukas 10:25–37).

Den fortapte sønn

Alle som vender seg til Kristus vil han motta med kjærlighet, uansett hva han eller hun har gjort (se Lukas 15:11–32).

Begynn på nytt
Det tapte får

Når vi føler oss bortkommen eller ensom og vi vender oss til Jesus, vil han ikke bare ønske oss velkommen tilbake, men han vil glede seg slik hyrden sa: “Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet” (Lukas 15:1–6).

Mormons bok inneholder også mektige læresetninger om Frelseren. Under sitt besøk til det fordums Amerika, lærte han folket hvordan de skulle be, hvordan de skulle være ydmyke og hvordan de skulle behandle sin familie.

Les Jesu læresetninger i Mormons bok
Be om et gratis eksemplar

Jesus led og døde for våre synder

Jesu misjon var å komme til jorden for å frelse oss fra våre synder. Han var villig til å lide og ofre seg selv for å betale prisen for våre feil, slik at vi kan omvende oss og få tilgivelse for dem.

I Getsemane hage følte Jesus vekten av hver eneste synd og smerte som menneskeheten kjenner til. Han led for hver person som noen gang har levet, noe som forårsaket at han blødde fra hver pore (se Lukas 22:44). Han ble arrestert, spyttet på, pisket og deretter korsfestet på korset. Selv da Jesus ble drept av sitt eget folk, ropet han ut at Gud måtte ha barmhjertighet med dem (se Lukas 23:34).

Når vi går gjennom livet vil vi alle gjøre feil og ting vi vil angre på. Men når vi ber til vår himmelske Fader om tilgivelse og prøver å bli bedre, kan vi bli rene igjen. Vi står alle i gjeld til får Frelser og Forløser Jesu Kristi store kjærlighet.

Jesus oppsto slik at vi kan leve igjen

Tre dager etter sin død, oppsto Jesus fra graven og viste seg for mange av sine venner og tilhengere. Han var den første som oppsto. Dette betyr at hans ånd ble forent med hans fullkommengjorte fysiske legeme etter hans død. Fordi Jesus overvant døden, vil vi alle oppstå en dag.

Kom og tilbe Frelseren sammen med oss
Finn et møtehus nær deg

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Ja! Jesus er grunnvollen i vår tro. Vi foretrekker å kalle Kirken ved dens fulle navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dette viser respekt for Jesus og minner alle på at vi følger Jesus Kristus og at dette er hans kirke. Mormons bok sier: “Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder” (2 Nephi 25:26). The Book of Mormon says, “And we talk of Christ, we rejoice in Christ, we preach of Christ, we prophesy of Christ, and we write according to our prophecies, that our children may know to what source they may look for a remission of their sins” (2 Nephi 25:26).

Oppstandelse betyr at ånden og legemet blir forenet etter døden, for aldri å bli adskilt igjen. Jesus sto opp fra de døde, eller ble oppstanden, tre dager etter sin korsfestelse. Han lever fortsatt i dag, og vi vil også bli oppstandne og kan leve sammen med Gud igjen.

Ingen vet når Jesu Kristi annet komme vil finne sted, men vi vet at han vil komme igjen. Engler erklærte til Jesu apostler: “Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen” (Apostlenes gjerninger 1:11). Bibelen og Mormons bok snakker om tegn som skal gå forut for det annet komme som for eksempel kriger, hungersnød og forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium til alle nasjoner.

I Bibelen blir Jesus henvist til ved nesten 200 forskjellige navn, titler og beskrivelser.

 • Kristus
 • Frelser
 • Forløser
 • Guds Sønn
 • Jehova
 • Guds Lam
 • Livets brød
 • Rådgiver
 • Emmanuel
 • Verdens lys
 • Herre
 • Mester
 • Mellommann
 • Levende vann
 • Fredsfyrste
 • Talsmann
 • Messias
 • Israels Hellige
 • Enbårne
 • Den gode hyrde