Jesu Kristi rolle

Jesus Kristus er verdens Frelser. Når vi kommer til ham, vil han frelse oss, hjelpe oss å føle hans kjærlighet og gi oss håp. Hans oppgave er å frelse oss og være et eksempel for oss.

Hvorfor er Kristi rolle så betydningsfull?

Millioner av mennesker kjenner til Jesus Kristus. Er det nok å vite hvem Jesus er og hans rolle i vår himmelske Faders plan? Denne kunnskapen er egentlig bare begynnelsen.

Å forstå og ta imot Jesu Kristi rolle som Frelser er avgjørende for enhver kristen tro. Og det krever mer enn å ha en teoretisk tro på at han levde og utrettet store ting. Det krever at vi har tillit til at han virkelig sto opp fra de døde og at han ikke bare led døden, men også åndelig smerte for våre synder.

Jesus følte den smerte, skyld og lidelse vi opplever som følge av gale valg. Ikke minst påtok han seg ansvaret og betalte prisen for våre ugjerninger på jorden – hvis vi på vår side oppriktig omvender oss og godtar hans bud og guddommelige rolle som Forløser. Når vi gjør det, blir vi forløst fra våre synder. Vi kan være åndelig rene og verdige til å komme inn i Guds nærhet.

Det er et komplisert konsept – et som kan være vanskelig å fatte med vårt begrensede perspektiv. Men det er mulig. Den opphøyde fred som vår himmelske Fader ønsker at vi skal ha, er også tilgjengelig for oss akkurat nå på grunn av det offer Jesus Kristus gjorde.

Hvordan kan jeg komme nærmere Kristus?

Selv om vi ikke kan komme til Kristus fysisk slik de første disiplene gjorde, kan vi komme til ham ved å granske Skriftene. Vi kan lære ham å kjenne gjennom vitnesbyrd fra levende profeter og tilhengere. Vi kan bli forsikret om hans eksistens gjennom Trøsteren, Den hellige ånd.

“De fleste av oss vil ikke få se Gud slik profetene har gjort, men Åndens milde, små tilskyndelser – de tanker og følelser som Den hellige ånd gir oss i vårt sinn og i vårt hjerte – vil gi oss en ubestridelig kunnskap om at han lever og at han elsker oss” (Robert D. Hales, “Bli kjent med Gud vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus”, Ensign eller Liahona, nov. 2009, 32).

Jesus Kristus kjenner hver enkelt av oss personlig. Hvis vi bare strekker oss ut, kan vi også kjenne ham.