Evangeliets prinsipper

Evangeliets grunnleggende prinsipper er tro, omvendelse, dåp og å motta Den hellige ånd.

Tro

Tro er evangeliets første prinsipp. Når du har tro på Jesus Kristus, tror du på noe som du ikke kan se men som du vet er der. Når du vender deg til Gud i tro, vil du bli velsignet, og din tro vil vokse.

Lær mer om tro i Mormons bok
Be om et eksemplar

Omvendelse

Bibelen lærer oss at Gud er kjærlig og at han tilgir sine barn så ofte som de ber om tilgivelse. Når vi omvender og forandrer oss, tilgir Gud oss våre feil. Til gjengjeld må vi følge Jesu eksempel og tilgi andre.

Omvendelse er mye mer enn å erkjenne ugjerninger eller å si at vi er lei oss. Det er en forandring i sinn og hjerte som innebærer å vende seg bort fra synd og å be Gud om hjelp og tilgivelse. Når vi omvender oss, opplever vi varig lykke.

Dåp

Dåpen er en pakt du inngår med, eller et løfte som du gir til Gud. Når du blir døpt, lover du å tjene ham og følge Jesus Kristus. Det er viktig at du blir døpt ved nedsenkning av noen som har riktig myndighet fra Gud.

Dåpens løfter

DU LOVER: Å tjene andre

“… bære hverandres byrder, så de kan være lette” (Mosiah 18:8)

DU LOVER: Å vise kjærlighet og medfølelse

“… sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst” (Mosiah 18:9)

GUD LOVER: Å gi deg Den hellige ånd

“… så han kan utøse sin Ånd over [deg] i enda rikere grad” (Mosiah 18:10)

DU LOVER: Å være et godt eksempel

“Stå som Guds [vitne] til alle tider og i alle ting og på alle steder [du] måtte være (Mosiah 18:9)

DU LOVER: Å holde Guds bud

“… tjene ham og holde hans bud” (Mosiah 18:10)

Begynn på nytt
GUD LOVER: Å gi deg evig liv

“… så [du] kan bli forløst av Gud og bli regnet blant dem som får del i den første oppstandelse, så [du] kan få evig liv” (Mosiah 18:9)

I Kirken utføres dåp ved nedsenkning, som betyr at en person blir nedsenket helt under vannet og bragt opp igjen. Bibelen forteller oss at “da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet” (Matteus 3:16). Dåp ved nedsenkning er vakkert symbolsk ikke bare ved at den vasker bort synder, men på død, begravelse og oppstandelse. Dåp markerer slutten på en gammel måte å leve på og fødselen til et liv med en forpliktelse til å etterleve kristne verdier.

Finn ut hvordan du kan bli døpt
Møt misjonærene

Den hellige ånds gave

Den hellige ånds gave blir gitt deg etter at du er blitt døpt slik at du kan få Guds hjelp, veiledning og trøst gjennom hele livet. Du mottar Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse av noen som har prestedømsmyndighet.

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Gud har åpnet en mulighet for at alle kan motta alle hans velsignelser – også etter døden. Dåp og andre viktige ordinanser kan utføres på vegne av dem som døde uten å få muligheten til det. Apostelen Paulus omtalte dåp for de døde i Bibelen (se 1 Korinterbrev 15:29) og medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fortsetter den samme praksisen i templer i dag.

Slik fungerer det: Siste dagers hellige gransker sin slektshistorie for å finne navn på personer som døde uten å være døpt. Medlemmer blir deretter døpt på vegne av disse forfedrene i tempelet. Denne tjenesten for andre utføres av kjærlighet – og fordi livet fortsetter etter døden, er de som er døde oppmerksomme på ordinansene, og kan velge om de vil ta imot dem eller ikke.

Ja. Jesus gjorde det klart i Johannes 3 at å bli født av vann og ånd var nødvendig for å komme inn i himmelens rike.

Siste dagers hellige tror at folk skulle være i stand til å skjelne mellom rett og galt når de blir døpt. Det er grunnen til at Kirkens medlemmer ikke praktiserer barnedåp. Isteden kan barna bli døpt fra de fyller åtte år.

Hvis dåpen ble utført uten riktig myndighet, eller på en måte som ikke var forenlig med hvordan Frelseren ble døpt, vil den måtte utføres på nytt. Dåp inn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en forutsetning for medlemskap.

Etter at en person har blitt døpt, legger de med riktig prestedømsmyndighet sine hender på den døpte personens hode for å “bekrefte” ham eller henne som medlem av Kirken og gi Den hellige ånds gave.