Hva skjer når vi dør?

Mange av oss lurer på hva som skjer når vi dør. Noen tror at vi slutter å eksistere, mens andre tror på en himmel og et helvete. Vi levde før vi kom til jorden, og vi vil fortsette å leve når vi dør. Vi vet dette fordi Gud har forklart hele planen for oss i Skriftene. Å kjenne denne planen kan gi trøst og fred med hensyn til døden. Selv om vi sørger over de kjære vi har mistet, finnes det håp – døden er ikke slutten.

Hva skjer når vi dør?

Når vi dør, skilles ånden og kroppen fra hverandre. Selv om kroppen dør, vil ånden – som er kjernen i den vi er – leve videre. Ånden går til åndeverdenen, som er delt inn i åndenes paradis og åndenes fengsel. For ånder som har levd et godt liv, er paradis et sted hvor de kan hvile fra jordiske bekymringer og sorger.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kommer jeg fra?

Før du ble født, levde du sammen med din himmelske Fader. Han kjente og elsket deg, og underviste deg om valg som ville lede til varig lykke. Denne perioden kalles den førjordiske tilværelse.

Gud presenterte sin plan for oss

Gud ønsket at vi skulle komme til jorden for å få et fysisk legeme. Her møter vi utfordringer og situasjoner som hjelper oss å lære og vokse slik at vi kan bli mer som ham.

Jesus ble valgt som vår Frelser

Gud visste at vi ville begå feiltrinn, så han valgte Jesus Kristus til å komme til jorden og lide for våre synder. Jesu offer gir oss mulighet til å få tilgivelse og bli renset for våre synder slik at vi kan leve sammen med Gud igjen en dag.

Hva er hensikten med mitt liv?

Vi husker ikke at vi levde sammen med Gud før vi kom til jorden. Som en følge av dette må vi lære å ha tro og å velge mellom rett og galt. Livet er ikke lett, men vanskelige tider hjelper oss å verdsette lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for våre synder. Men hans offer fjerner ikke vårt ansvar. Vi må velge å ta imot Jesus ved å omvende oss når vi gjør feil, bli døpt og holde hans bud.

Hvor går vi hen etter at vi dør?

Når vi dør, adskilles vår ånd og vårt legeme. Vår ånd går til åndeverdenen. Det er et sted for hvile og lykke for dem som har gjort gode valg og en tilstand av helvete for dem som har gjort dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke et endelig bestemmelsessted eller dom. Fordi Gud er så kjærlig og rettferdig, vil de som er i helvete som aldri visste om Jesus i jordelivet faktisk bli undervist om hans evangelium og gitt muligheten til å ta imot ham.

Alle skal få leve igjen

Jesus overvant døden slik at vi alle kan leve igjen. Dette kalles oppstandelsen. Når vi oppstår, vil vår ånd og kropp forenes. Vår kropp vil være fullkommen og vi vil aldri dø igjen.

Den endelige dom

Jesus vil dømme oss i henhold til våre handlinger og vårt hjertes ønsker. Han vil være så nådig han bare kan. Fordi våre handlinger og ønsker varierer, innbefatter himmelen forskjellige riker eller herlighetsgrader.

Det celestiale rike

Vår himmelske Fader og Jesus bor i Det celestiale rike. Hvis du etterlever Jesu læresetninger og blir renset fra synd ved hans offer, vil du komme dit. Du vil leve i Guds nærhet og oppleve varig glede.

Det terrestriale rike

Mennesker som nekter å ta imot Jesu Kristi evangelium men som ellers lever et godt liv, vil motta en plass i det terrestriale rike.

Det telestiale rike

De som fortsetter i sine synder og ikke omvender seg vil motta en plass i Det telestiale rike.

Mens de rettferdige hviler, vil de som var urettferdige i livet, leve i åndenes fengsel (ofte omtalt som “helvete”). Åndenes fengsel er ikke en endelig dom eller evig straff. Fordi Gud er kjærlig og rettferdig, vil de som er i fengsel, bli undervist i Jesu Kristi evangelium og få anledning til å ta imot Frelseren, som kan “frigjøre [dem]” (Johannes 8:32).

Åndeverdenen er en ventetid til vi mottar oppstandelsens gave, når ånden skal gjenforenes med kroppen. Vår fremtidige oppstandne kropp kan ikke dø og vil være fullkommen ‒ fri for smerte, sykdom og ufullkommenheter. Det er på grunn av Jesu Kristi uendelige kjærlighet at alle vil oppstå fra de døde.

Lær mer om hva som skjer når vi dør
Møt misjonærer

Hva skjer etter oppstandelsen?

Det er ved oppstandelsen at hver enkelt av oss vil bli dømt individuelt av Jesus, vår Frelser. Denne endelige dommen vil være basert på våre ønsker, handlinger og valg.

Bare Gud og Jesus kjenner vårt hjerte og vårt livs omstendigheter fullkomment, så bare de kan dømme oss fullkomment. Denne dommen vil være preget av barmhjertighet, helbredelse og kjærlighet (se Johannes’ åpenbaring 21:4).

Fordi våre gjerninger og ønsker varierer, er det forskjellige riker eller herlighetsgrader i himmelen. Det høyeste riket, der Gud bor, kalles Det celestiale rike, etterfulgt av det terrestriale og det telestiale rike. Bibelen sammenligner vår evige belønning i et av disse tre rikene med solens, månens og stjernenes glans. Men alle overgår enhver form for lykke som vi kan oppleve her på jorden.

Guds endelige mål er å hjelpe alle sine barn å vende tilbake for å bo sammen med ham i Det celestiale rike. Likevel er det våre valg her og nå som vil forme hvor vi tilbringer evigheten. Vi må tro på Jesus Kristus, omvende oss fra våre synder, bli døpt i hans navn og motta Den hellige ånds gave. Vi må også holde budene resten av livet – og omvende oss når vi kommer til kort.

Hvem kommer til Det celestiale rike?

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus bor i Det celestiale rike. Hvis du etterlever Jesu Kristi evangelium og blir renset ved hans store offer (forsoningen), vil du bo i Guds nærhet og oppleve fullkommen glede (se Lære og pakter 76:50–70).

Hvem kommer til det terrestriale rike?

De som nekter å ta imot Jesu Kristi evangelium, men som lever et hederlig liv, vil motta en plass i det terrestriale rike (se Lære og pakter 76:71–80).

Hvem kommer til det telestiale rike?

De som fortsetter i sine synder og ikke omvender seg, vil få en plass i det telestiale rike (se Lære og pakter 76:81–86, 98–107).

Frelse er mulig på grunn av Jesus Kristus

Hverken oppstandelse eller frelse fra våre synder ville være mulig uten Jesus Kristus. Han led for våre synder slik at vi, når vi ber om tilgivelse og prøver å forandre oss, kan bli rene. Han døde også på korset og sto opp fra de døde. Jesu makt over døden innebærer at alle vil oppstå fra de døde, enten de tror på ham eller ikke. På grunn av Jesus er ikke døden slutten.

På grunn av ham

2:44

Mormons bok gir ytterligere innsikt og underviser om Jesu Kristi rolle i vår himmelske Faders plan for oss. Ved å lese Mormons bok og be til Gud kan du vite at Guds plan virkelig finnes.

Få Mormons bok gratis
Be om en nå