Dåp

Dåpen er en pakt – eller et løfte – som du inngår med Gud. Når du blir døpt, lover du å tjene ham og følge hans bud etter beste evne.

Følg Frelserens fullkomne eksempel

Hvis du noen gang har lest Det nye testamente, er du sannsynligvis kjent med historien der Jesus oppsøker døperen Johannes for å bli døpt.

“Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg! Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet” (se Matteus 3:13‒15).

Til og med Jesus, som aldri syndet, ble døpt for å vise lydighet mot Gud og være et eksempel for oss å følge.

Dåp er nødvendig for å komme inn i himmelen

Jesus forkynte at vi trenger å bli døpt for å vende tilbake for å bo i Guds nærhet etter at dette liv er over.

Dåp er å bli “født av vann”. Den gjør det mulig for oss å bli renset for våre synder, noe som er nødvendig for at vi skal kunne vende tilbake til Gud.

Finn ut hvordan du kan bli døpt
Snakk med misjonærene

Dåp skal utføres ved nedsenkning

Dåp i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige utføres ved nedsenkning, noe som betyr at en person blir senket helt under vann og ført opp igjen. Bibelen forteller oss at “da Jesus var blitt døpt, steg han opp straks opp av vannet” (Matteus 3:16). Dåp ved nedsenkning er en vakker symbolsk handling, ikke bare på å bli renset for synd, men på død, begravelse og oppstandelse. Dåpen betegner slutten på din gamle livsstil og fødsel til et liv som er forpliktet til kristne verdinormer (se Romerne 6:3‒6).

Siste dagers hellige tror at dåp må utføres av en som har riktig prestedømsmyndighet. Denne myndigheten direkte fra Jesus Kristus ble gjengitt ved gjenopprettelsen av Kristi kirke.

Dåp og Den hellige ånd

Selv om dåp i seg selv er en stor begivenhet, er den ikke helt fullstendig uten å motta Den hellige ånds gave. Å motta Den hellige ånd er å bli født av Ånden (Johannes 3:5). Den hellige ånds gave blir gitt til deg etter dåpen, slik at du kan motta Guds hjelp, veiledning og trøst hele livet.

Dåpens løfter

DU LOVER: Å tjene andre

“… bære hverandres byrder, så de kan være lette” (Mosiah 18:8)

DU LOVER: Å vise kjærlighet og medfølelse

“… sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst” (Mosiah 18:9)

GUD LOVER: Å gi deg Den hellige ånd

“… så han kan utøse sin Ånd over [deg] i enda rikere grad” (Mosiah 18:10)

DU LOVER: Å være et godt eksempel

“Stå som Guds [vitne] til alle tider og i alle ting og på alle steder [du] måtte være (Mosiah 18:9)

DU LOVER: Å holde Guds bud

“… tjene ham og holde hans bud” (Mosiah 18:10)

GUD LOVER:

Å gi deg evig liv “… så [du] kan bli forløst av Gud og bli regnet blant dem som får del i den første oppstandelse, så [du] kan få evig liv” (Mosiah 18:9)

Du kan bli døpt

Apostelen Peter gjorde det også klart at dåp er et bud for alle mennesker: “Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave” (Apostlenes gjerninger 2:38).

Før du blir døpt, viser du ditt ønske om å holde Guds bud ved å omvende deg fra det du har gjort galt. Dette kan kreve å bekjenne dine synder før du blir døpt (se Matteus 3:6), eller å gjøre godt igjen feil der du kan.

Når du blir døpt, får du anledning til å starte et nytt liv – et som er viet til å følge Jesus Kristus. Dine synder er tilgitt, og du kan på nytt vie deg til å ta valg som fører til lykke. Når du har blitt døpt og mottatt Den hellige ånds gave, vil han hjelpe, trøste og veilede deg i dine anstrengelser.

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.