...
Han gjør det mulig
1:50

Vi kan gjøre bedre og bli bedre

...
Vi kan bli bedre

Hvordan kan omvendelsesprosessen hjelpe oss å bli bedre?

...
Å stole på Kristi forsoning

Hvordan kan det å stole på Kristi forsoning hjelpe deg å bli kjent med Frelseren?

...
Renset ved omvendelse

Hvordan kan du bli renset ved omvendelse?

...
Familien Fu

Oppdag hvordan du også kan få visshet om at Gud finnes.

Hvem er Jesus Kristus?

Guds Sønn

Jesus er Gud Faderens førstefødte i ånden og er Guds eneste barn i kjødet. Hans jordiske mor, Maria, bar ham før han ble født og oppdro ham mens han var på jorden. Hans misjon ble bestemt før verden ble skapt.

Lærer

Jesus var den beste læreren som noensinne har levd, og han underviser oss fortsatt i dag. Som 12-åring ble Jesus funnet mens han underviste lærere i tempelet (se Lukas 2:46). De ble forundret over hans kunnskap. Jesus fortsatte å holde store prekener gjennom hele sitt liv.

Eksempel

Jesus levde et fullkomment liv – fritt for synd – og ga oss et fullkomment eksempel for oss å leve etter. Alle religiøse ting skulle utføres i hans hellige navn.

Frelser

Det hebraiske ordet for Jesus er Jeshua, som betyr “frelser”. Jesus oppfylte sin rolle som frelser ved sitt villige offer og sin oppstandelse.

Begynn på nytt
Følg Jesus Kristus

Hvem er Jesus Kristus? Jesus er verdens Frelser. Når vi følger ham, finner vi større fred og lykke i livet.

Jesus Kristus forkynte mange ting mens han var på jorden, og den største av dem var kjærlighet.

Profeter og apostler i nyere tid taler om forandring og omvendelse

Derfor, når Jesus ber dere og meg om å “omvende” oss, ber han oss om å forandre vårt sinn, vår kunnskap, vår ånd – til og med måten vi puster på. Han ber oss om å forandre måten vi uttrykker kjærlighet på, hvordan vi tenker, yter tjeneste, bruker vår tid, behandler vår hustru, underviser våre barn og til og med hvordan vi tar vare på kroppen vår. Ingenting er mer frigjørende, mer foredlende eller mer avgjørende for vår individuelle fremgang enn et regelmessig, daglig fokus på omvendelse. Omvendelse er ikke en hendelse, det er en prosess. Det er nøkkelen til lykke og fred i sinnet. Når den kombineres med tro, åpner omvendelse vår tilgang til kraften i Jesu Kristi forsoning.

“Vi kan gjøre bedre og bli bedre”, generalkonferansen, april 2019

Jesu Kristi evangelium gir oss utfordringen å omvende oss. “Omvendelse” er evangeliets hyppigste budskap, og å omvende seg vil si å gi avkall på all praksis – vår egen, familiens, etnisk og nasjonalt – som strider mot Guds bud. Hensikten med evangeliet er å forvandle vanlige folk til himmelske medborgere, og det krever forandring.

Jesus befalte at vi skulle elske hverandre, og vi viser det ved hvordan vi tjener hverandre. Vi er også befalt å elske Gud, og vi viser det ved stadig å omvende oss og ved å holde hans bud (se Johannes 14:15). Og omvendelse er mer enn å slutte å synde. I videste forstand krever det forandring. Vi må gi avkall på alle tradisjoner som strider mot Guds bud. Når vi blir fullverdige deltakere i Jesu Kristi evangeliums kultur, blir vi “de helliges medborgere og Guds husfolk” (Efeserbrevet 2:19).

“Omvendelse og forandring”, generalkonferansen, oktober 2003

Mer hellighet kommer ikke ved at man bare ber om det. Det vil komme gjennom at man gjør det som trengs for at Gud kan forandre oss.

“Hellighet og lykkens store plan”, generalkonferansen, oktober 2019

Vår villighet til å omvende oss viser vår takknemlighet for Guds gaver og for Frelserens kjærlighet og offer på våre vegne. Bud og prestedømspakter er en prøve på tro, lydighet og kjærlighet til Gud og Jesus Kristus, men enda viktigere er det at de gir oss mulighet til å oppleve kjærlighet fra Gud og å motta et fullt mål av glede både i dette og neste liv …

Husk at himmelen ikke vil være full av dem som aldri har gjort feil, men av dem som erkjente at de var ute av kurs og som korrigerte sitt liv for å komme tilbake til lyset fra evangeliets sannhet.

Jo mer vi verdsetter profetenes ord og anvender dem, jo lettere vil vi oppdage det når vi driver ut av kurs – selv om det bare er snakk om noen få grader.

“Bare noen få grader”, generalkonferansen, mai 2008

 

Oppfordringen om å omvende oss er sjelden en refselse, men snarere en kjærlig innbydelse om å snu og vende tilbake til Gud. Det er en kjærlig Fader og hans enbårne Sønn som ønsker at vi skal bli mer enn vi er, strekke oss opp mot en bedre levemåte, forandre oss og føle den lykke som kommer av å holde budene. Som Kristi disipler, fryder vi oss over omvendelsens velsignelse og gleden av å bli tilgitt. Dette blir en del av oss og former våre tanker og følelser …

For de fleste er omvendelse noe stille og privat, hvor de daglig søker Herrens hjelp til å gjøre nødvendige forandringer.

For de fleste er omvendelse mer en reise enn en engangsforeteelse. Det er ikke lett. Å forandre seg er vanskelig. Det innebærer å løpe i motvind, å svømme mot strømmen. Jesus sa: “Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.” Omvendelse er å vende seg bort fra ting som uærlighet, stolthet, sinne og urene tanker – og å vende seg mot andre ting som vennlighet, uselviskhet, tålmodighet og åndelighet. Det er å ‘vende [om]’ til Gud …

Omvendelse forandrer ikke bare oss, men velsigner også våre familier og våre kjære. Med vår oppriktige omvendelse vil Frelserens utstrakte armer, i Herrens beleilige tid, ikke bare omfavne oss, men påvirke våre barn og vår etterslekt. Omvendelse innebærer alltid større lykke i fremtiden.

“Omvend dere så jeg kan helbrede dere”, generalkonferansen, oktober 2009

 

Å endre vår oppførsel og vende tilbake til den “rette vei” er en del av omvendelsen, men bare en del. Virkelig omvendelse innbefatter også å vende vårt hjerte og vår vilje til Gud, og en forsakelse av synd. Som forklart i Esekiel, er omvendelse å “vende om fra … synd, og [gjøre] rett og rettfedighet, … gi[r] pant tilbake, følge[r] livets bud, så han ikke gjør urett …

Sann omvendelse må innebære tro på den Herre Jesus Kristus, tro på at han kan forandre oss, tro på at han kan tilgi oss, og tro på at han vil hjelpe oss å unngå og gjøre flere feil. Den slags tro gjør hans forsoning virksom i vårt liv. Når vi “forstår i ettertid” og “vender om” med Frelserens hjelp, kan vi føle håp i hans løfter og gleden ved omvendelse. Uten Forløseren, vil den håpefullhet og glede som følger med omvendelse fordampe, og omvendelse blir ganske enkelt en elendig modifisering av oppførsel. Men ved å utøve tro på ham, blir vi omvendt til hans evne og villighet til å tilgi synd …

Istedenfor å finne på unnskyldninger, la oss velge omvendelse. Gjennom omvendelse, kan vi komme til oss selv, i likhet med den fortapte sønn i lignelsen og reflektere over den evige betydningen av våre gjerninger. Når vi forstår hvordan våre synder kan ha betydning for vår evige lykke, blir vi ikke bare virkelig angrende, men vi vil også strebe etter å bli bedre …

Den kjensgjerning at vi kan omvende oss, er evangeliets glade nyhet! Skyld kan bli “feid bort.” Vi kan bli fylt med glede, motta tilgivelse for våre synder, og ha “fred i samvittigheten.” Vi kan bli befridd fra følelser av fortvilelse og syndens trelldom. Vi kan bli fylt med Guds strålende lys og ikke“pines mer.” Omvendelse er ikke bare mulig men også gledesfylt på grunn av vår Frelser.

“Omvendelse: Et gledelig valg”, generalkonferansen, oktober 2016